torsdag 27. januar 2011

Den 13-årige skolen.

Frafall i den videregående skole har vært et hett tema denne høsten. Da statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen markerte skolestart i august 2010 ble også den nye satsningen for å få flere til å fullføre videregående opplæring, ”Ny GIV”, lansert. Tidlig innsats, obligatoriske kartleggingsprøver og tettere oppfølging var noen av tiltakene som ble presentert i høst. I tillegg ytret Halvorsen et ønske om bedre samarbeid mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Målet skulle først og fremst være å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og fylkeskommunene om de svakest presterende elevene.

Det å skulle samarbeide på tvers av ulike skoleslag, kan by på utfordringer. Det er ikke alltid forutsigbart hvilken skole en elev i 10.klasse vil velge når han eller hun skal begynne på videregående opplæring. Noen vil velge en skole i nærmiljøet, mens andre vil velge en skole lenger unna. Fusa Vidaregåande har valgt å inngå samarbeid med Fusa Ungdomsskule, Tysnes Skule og Samnanger Ungdomsskule. Dette samarbeidet har pågått i flere år. Skolene samarbeider på ulike områder - både i forhold til fag, satsningsområder og ledelse. Som norsklærer vet jeg ikke i hvilken grad skolene samarbeider i forhold til elever, men jeg antar at et slikt samarbeid eksisterer mellom rådgiverne. Selv er jeg involvert i samarbeidet som faggruppeleder i norsk. Det samarbeides også om engelsk- og matematikkfaget.

Faggruppen i norsk ble opprettet i 2008. Vi hadde som mål å lette elevenes overgang mellom ungdomsskole og videregående, og at den faglige progresjonen gjennom skoleslagene skulle bli bedre. I dette la vi også at det skulle være et mål å øke lærernes kompetanse om det andre skoleslaget. Denne kompetansen skulle bl.a. omfatte kunnskaper om læreplaner, organisering av undervisningen, undervisningsmetoder, evalueringsformer o.l. Dette samarbeidet har vært svært utbytterikt. Det har vært nyttig å få kjennskap til det som foregår på de ulike klassetrinnene. Det har også ført til endring av undervisningen. For eksempel har novelleanalyse blitt flyttet til et senere tidspunkt på Vg1. Elevene får starte med det de kjenner godt fra før. I samarbeidsmøtene har vi også utvekslet vurderingskriterier og diskutert hverdagsproblematikk. Retteprogrammet Markin, som er mye brukt i videregående, har blitt introdusert for lærerne i ungdomsskolene. Man kan anta at elevene lettere vil forstå tilbakemeldingen som blir gitt dersom den har samme form som tilbakemeldingen som ble gitt i ungdomsskolen.


Fusa Vidaregåande har hatt klasseledelse som et satsningsområde dette skoleåret. I den forbindelse har alle lærerne ved skolen deltatt på kurs om klasse- og læringsledelse. Kurset ble holdt av Per E. Garmannslund. På dette kurset deltok også lærere fra ungdomsskolene. Dersom videregående og ungdomsskolene praktiserer samme ordensregler og konsekvenser ved brudd på regelverket, vil dette føre til forutsigbarhet hos elevene.

Frafallsdebatten er komplisert. Det finnes nok ingen enkle løsninger for å løse denne problematikken i den videregående skolen. Ved Fusa Vidaregåande skule er det lite frafall. Om dette skyldes den tette kontakten med ungdomsskolene i nærområdet vites ikke. Men at samarbeidet er positivt, både for lærerne og for elevene, er sikkert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar