søndag 2. mai 2010

Én karakter i norsk

Jeg var på kurs på tirsdag, arrangert av FAU. Kurset handlet først og fremst om muntlig eksamen i norsk, men Lisbeth Norendal ved Fana Gymnas, fortalte også om et forsøk de har hatt, dette skoleåret, med én karakter i norsk på vg1 og vg2. Fana Gymnas oppfordrer flere skoler til å søke. De har opplevd prosjektet som svært positivt, og skal fortsette prosjektet også neste år.

Fana Gymnas har mange gode argumenter for å søke Utdanningsdirektoratet om å få gi én karakter i norsk på vg1 og vg2. De viser blant annet til at man i vg1 og vg2 har en time mindre i faget enn under R94. Samtidig har man nå en karakter mer å dokumentere, nemlig sidemål i Vg1. Dette har ført til at arbeidet i faget er blitt svært konsentrert om vurdering. Lærernes fokusering på å få nok karaktergrunnlag har gått ut over fordypning og konsentrasjon i mange av emnene i faget.

I søknaden til utdanningsdirektoratet påpeker også Fana Gymnas at kompetansemålene i norskfaget for de tre årene, tydelig sier at elevene skal kunne skrive like godt på begge målformer. Læreplanen nevner også en rekke muntlige aktiviteter elevene skal øves opp i. Dermed kan det hevdes at dette er garanti god nok for at elevene blir opplært i det faget krever, uten at de trenger en egen karakter for hver disiplin.

Forslaget om én karakter i norsk på vg1 og vg2 kan, i følge Fana Gymnas, heller ikke oppfattes som særlig kontroversielt, i og med at det kun er karakteren til våren i Vg3 som er sluttvurdering, dvs. standpunktkarakter i norsk.

Norsklæreres arbeidsmengde er ikke tatt med som et argument i søknaden til utdanningsdirektoratet. En slik endring kan likevel, med stor sannsynlighet, føre til at færre norsklærere slutter i jobben. Mange nye norsklærere peker på vurderingspresset i faget som svært belastende. Det er rett og slett vanskelig å gi god undervisning når store deler av arbeidsdagen går med til vurdering- og dokumentasjonsarbeid. Dersom man kan gi én karakter i norsk, vil man få mulighet til å dvele lenger ved ulike deler av faget, fordi man ikke hele tiden trenger å fokusere på at man må skaffe seg karaktergrunnlag i tre ”fag”. Undervisningen vil trolig også bli mer helhetlig dersom man ikke trenger å tenke på hvor man skal plassere for eksempel arbeid med sammensatte tekster. Dette er utfordrende i dag.

Jeg tror at én karakter i norsk vil komme både elever og lærere til gode. På kurset ble det diskutert hvorvidt redusert karakterantall også vil redusere norskfagets stilling. Personlig tror jeg ikke at elevenes motivasjon for norskfaget vil bli svekket ved at det gis færre karakterer. Tvert i mot, Fana Gymnas opplever at sidemålet har fått en ny status nå som eleven må ha god karakter i sidemålet for at norskkarakteren skal bli over middels.

Kanskje er dette veien å gå? Det er i alle fall verdt å prøve... :)