torsdag 28. januar 2010

Opplegg i samfunnsfag; Gjenvinning for klima


I følge læreplanen skal opplæringen i samfunnsfag sette søkelyset på naturlige og menneskeskapte forhold på jorden. Arbeid i faget skal stimulere til å drøfte sammenhenger mellom produksjon og forbruk. Elevene skal også vurdere konsekvenser som ressursbruk og livsutfoldelse har på miljøet og på en bærekraftig utvikling. Undervisningsopplegget, Gjenvinning for klima, kan knyttes til følgende kompetansemål:

Etter Vg1/Vg2 i videregående opplæring
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • forklare begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering
  • gi eksempler på internasjonalt samarbeid og beskrive Norge som internasjonal aktør
  • diskutere sammenhengen mellom økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling

Vær og klima er viktige temaer som opptar de fleste. Vil global oppvarming ha betydning for oss? Blir det varmere - eller kanskje kaldere? Kan klimaendringene føre til mer nedbør? Hva kan man gjøre - og hva bør man gjøre - for å motvirke en negativ klimautvikling?

Ettersom dagens unge er morgendagens beslutningstakere er deres syn på klimautfordringen avgjørende for en bærekraftig framtid. Målet med dette undervisningsopplegget er derfor å vekke tanker om hvordan man bør håndtere klimaspørsmålet for en bærekraftig framtid.

Opplegget er laget på oppdrag fra LOOP, og du finner opplegget her. :)
tirsdag 26. januar 2010

Opplegg i norsk om miljø, gjenvinning og kretsløp

LOOP er en stiftelse som har som hovedoppgave å være pådriver og koordinator for kommunikasjonen om kildesortering og gjenvinning i Norge. På oppdrag fra dem har jeg forsøkt å lage et undervisningsopplegg som skal legge til rette for at elevene skal få informasjon og forståelse for at samfunnet sparer ressurser på å gjenvinne emballasje fra mat- og drikkevarer. Opplegget kan knyttes til kompetansemål i flere ulike fag, blant annet norsk, samfunnsfag, naturfag med flere. Det er også egnet for tverrfaglige prosjekter.I norskfaget kan undervisningsopplegget knyttes til følgende kompetansemål:

Elevene skal
  • mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører
  • bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
  • bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv
  • mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv
  • skrive tekster i ulike kreative sjangere
  • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster
  • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid
(Vg1 studiespesialiserende program og Vg1/Vg2 yrkesfaglige program).

Undervisningsopplegget inneholder en ti minutters opplysningsfilm med utfyllende tekster og oppgaver på web. Opplegget har fokus på miljø, gjenvinning og kretsløp. Filmen viser hvordan ulike avfallstyper kan brukes som råvare i produksjonen av nye varer. På den måten holdes "ressursene" i et kretsløp, og behovet for å hente ut nye naturressurser blir redusert. Filmen kan være med på å danne en bevissthet i forhold til miljøspørsmål, og det er ønskelig at dette skal bidra til en viktig felles innsats for et bedre miljø.

Opplegget finner du her.