mandag 30. august 2010

Tanker om digitale medier i skolen

Før ferien ble jeg intervjuet av en journaliststudent. Intervjuet handlet om digitale medier i skolen. Jeg syntes jeg fikk interessante spørsmål, og lurer derfor på hvordan andre lærere ville svart.

Dette svarte jeg:

Bruker du digitale medier som en del av din norskundervisning? Hvorfor og på hvilken måte?

Jeg bruker digitale medier daglig i min undervisning. Internett blir brukt mest, men også mobiltelefoner, videokamera og annet blir brukt iblant. I norskfaget er digitale medier en del av læreplanen, dermed må elevene få kjennskap til hvordan digitalt materiale kan utformes, hvordan det kan forstås og analyseres som uttrykksform og samfunnsfenomen og hvordan det reguleres.

Tror du digitale medier kan stimulere til språklæring i skolen?
Ja, digitale medier bidrar til å utvide læringsarenaen. IKT tilfører dessuten læringsprosessen nyttige dimensjoner gjennom mulighet for møte med autentisk språk og bruk av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Når det gjelder norskfaget så kan man vel si at elever både leser og skriver mer nå enn før. Mye av dette foregår på nett. Blogging er blitt populært hos mange skoleelever, og flere lærere lar elevene bruke blogg i læringsarbeidet. Digitale medier gjør det også mulig for elever å samskrive. Når elevene samskriver, gir de også hverandre respons. Rask responstid øker innlæringen.

I hvilken grad mener du lærere bruker nettet til språklæring? Er det nok med tanke på den tiden vi lever i?
Å kunne bruke digitale verktøy er en del av de grunnleggende ferdighetene det skal jobbes med i alle fag i skolen. Dette gjelder altså ikke bare språkfagene. Når det gjelder språklæring tror jeg nok lærere bruker nettet i stor grad. Det finnes i dag mange gode nettressurser som lærere enkelt kan ta i bruk. Det er likevel fortsatt slik at nettilgangen blir stengt ved eksamen, og eksamensformen styrer også til dels undervisningen. Med tanke på den tiden vi lever i, er det nok mange som mener at dagens eksamensform er utdatert.

Hvilken påvirkning mener du digitale medier generelt har på barn og unges norskkunnskaper?
Generelt så tror jeg at barn og unge både leser og skriver mer i dag enn tidligere. I skolesammenheng opplever jeg digitale medier som svært positivt. Dersom elever skriver tekster som skal publiseres og bli til glede og nytte for andre, øker dette gjerne både innsatsnivået og motivasjonen. Jeg har veldig tro på å øke følelsen av relevans i norskfaget, det å bruke og formidle faglig innhold på en interessant/nyttig måte. Det finnes selvsagt argumenter for at digitale medier også kan ha negativ påvirkning på unges norskkunnskaper. Jeg velger å fokusere på de positive sidene. Digitale medier er kommet for å bli.

mandag 16. august 2010

Oppstart

Da var sommerferien over, og timeplanene for skoleåret delt ut. Det blir en spennende oppstart. I år skal jeg stort sett undervise elever jeg ikke har undervist tidligere. Jeg skal heller ikke ha Vg3 i år, og slepper unna en del av eksamensforberedelsene i mai. Påbyggsklassen, som jeg er kontaktlærer for, skal jeg undervise i norsk på vg2-nivå. De får en annen lærer som tar seg av vg3-nivået. Dette byr på en del utfordringer, men det skal nok gå bra. Det er stor samarbeidsvilje blant norsklærerne på Fusa vgs.

I år gleder jeg meg dessuten til å undervise i sosialkunnskap. Dette er et fag jeg har undervisningskompetanse i, men som jeg ikke har undervist tidligere. Det blir kanskje feil å kalle dette et "avlastningsfag", men jeg må innrømme at det skal bli godt å ha 5 timer på timeplanen, som ikke er norsk. Jeg tenker da selvsagt på rettebyrden, ikke faget i seg selv...

Ellers har jeg fått et tillitsverv i år. Det kan bli spennende! Jeg er også blitt spurt om å holde Markinkurs i løpet av høsten. Det blir nok også kjekt!