mandag 30. august 2010

Tanker om digitale medier i skolen

Før ferien ble jeg intervjuet av en journaliststudent. Intervjuet handlet om digitale medier i skolen. Jeg syntes jeg fikk interessante spørsmål, og lurer derfor på hvordan andre lærere ville svart.

Dette svarte jeg:

Bruker du digitale medier som en del av din norskundervisning? Hvorfor og på hvilken måte?

Jeg bruker digitale medier daglig i min undervisning. Internett blir brukt mest, men også mobiltelefoner, videokamera og annet blir brukt iblant. I norskfaget er digitale medier en del av læreplanen, dermed må elevene få kjennskap til hvordan digitalt materiale kan utformes, hvordan det kan forstås og analyseres som uttrykksform og samfunnsfenomen og hvordan det reguleres.

Tror du digitale medier kan stimulere til språklæring i skolen?
Ja, digitale medier bidrar til å utvide læringsarenaen. IKT tilfører dessuten læringsprosessen nyttige dimensjoner gjennom mulighet for møte med autentisk språk og bruk av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Når det gjelder norskfaget så kan man vel si at elever både leser og skriver mer nå enn før. Mye av dette foregår på nett. Blogging er blitt populært hos mange skoleelever, og flere lærere lar elevene bruke blogg i læringsarbeidet. Digitale medier gjør det også mulig for elever å samskrive. Når elevene samskriver, gir de også hverandre respons. Rask responstid øker innlæringen.

I hvilken grad mener du lærere bruker nettet til språklæring? Er det nok med tanke på den tiden vi lever i?
Å kunne bruke digitale verktøy er en del av de grunnleggende ferdighetene det skal jobbes med i alle fag i skolen. Dette gjelder altså ikke bare språkfagene. Når det gjelder språklæring tror jeg nok lærere bruker nettet i stor grad. Det finnes i dag mange gode nettressurser som lærere enkelt kan ta i bruk. Det er likevel fortsatt slik at nettilgangen blir stengt ved eksamen, og eksamensformen styrer også til dels undervisningen. Med tanke på den tiden vi lever i, er det nok mange som mener at dagens eksamensform er utdatert.

Hvilken påvirkning mener du digitale medier generelt har på barn og unges norskkunnskaper?
Generelt så tror jeg at barn og unge både leser og skriver mer i dag enn tidligere. I skolesammenheng opplever jeg digitale medier som svært positivt. Dersom elever skriver tekster som skal publiseres og bli til glede og nytte for andre, øker dette gjerne både innsatsnivået og motivasjonen. Jeg har veldig tro på å øke følelsen av relevans i norskfaget, det å bruke og formidle faglig innhold på en interessant/nyttig måte. Det finnes selvsagt argumenter for at digitale medier også kan ha negativ påvirkning på unges norskkunnskaper. Jeg velger å fokusere på de positive sidene. Digitale medier er kommet for å bli.

17 kommentarer:

 1. Sier som Bjørn Helge, og legger til et takknemlig *hikst* for det milde sparket i retning eksamensformen.

  SvarSlett
 2. Deilig å se lærere som har skjønt det. Har selv ei datter som nettopp begynte på vdg skole. Etter noen uker har de fått pc, men ikke pålogging til it's learning. De har fått lærebøker, men ikke tilgang til digitale ressurser. En lærer krever tom. at de skriver notater på papir, så får de ev. renskrive på pc hjemme. Puh!

  SvarSlett
 3. Digitale medier er en stor del av det samfunnet vi levere i. Det er utrolig bra å se at det finnes lærere i den norske skole som stiller seg positive til bruk av dette. Fra en students ståsted har jeg selv opplevd nytten av å ha en lærer som var positiv og flink til å ta i bruk digitale medier i skolen. Dette ga i hvert fall meg et fortrinn når det kom til bruken av data og ulike program, som jeg har hatt stor nytte av i senere tid. Jeg er helt enig med deg i at digitale medier er kommet for å bli, og da mener jeg det er viktig at dette blir en del av skolehverdagen.

  SvarSlett
 4. Takk for kommentarer :) Heldigvis er det mange skoler som har digital kompetanse som satsningsområde. Jeg ønsker at elever skal kunne mer om pedagogisk bruk av data allerede før de begynner på videregående...

  SvarSlett
 5. Eg tror også digitale medier er komen for å bli, og er eit viktig verktøy i dagens norskundervisning. Endrings- og utviklingskompetanse er ein viktig eigenskap som lærare bør inneha, så det å følgje med i tida ser eg på som svært viktig. Det at du vender digitale media til noko positivt, og kan sjå læringspotensialet ved bruk av det i undervisning, synast eg er ein god ting. Lærare har mykje å lære av elevar, også. Det at elevar kan sjå at dei også er til nytte for sine lærare, kan gjere elevane meir motiverte til dagens norskundervisning.

  SvarSlett
 6. Digitale medier er allereie ein del av elevanes kvardag utafor skolen, så det ville vere rart om ein ikkje skulle lære om dette om i skulen. Nettopp fordi det er noko dei fleste elever bruker daglig, er det viktig at elevane får lære om både data som et språkverkty og om t.d. nettvett; kva ein bør tenkje på før ein legg ut bildar og tekst på nettet. Interessant for meg som lærarstudent og lesa konkret om korleis du nyttar digitale medier i undervisninga. Eg trur òg at bloggfenomenet har ført til at barn og unge skriv og les meir no, enn bare for nokre få år tilbake i tid, for gjennom bloggen får elevane reelle lesarar.

  SvarSlett
 7. Herlig med positiv instilling til digitale hjelpemidler i skolegangen! Mitt intrykk er at det er stort sprik på hvordan lærere, spesielt av den eldre garde, ser på bruken av digitale hjelpemidler i skolen. Jeg blir derfor glad hver gang jeg leser og hører slikt! Jeg bruker jo aldri noe annet enn datamaskin når jeg jobber med noe hjemme, det går raskt og er en stor portal til informasjon! Det er ingen tvil om at elevene i lengden vil ha god nytte av tidlig opplæring i korrekt brukt av slike hjelpemidler.

  SvarSlett
 8. Eg synast det er flott at du brukar digitale medier i stor grad undervisninga di. Ulike digitale medier tek allereie ein stor plass i barn og unges kvardag, og det er difor naturleg at dei også skal ha ein sentral plass i undervisninga i skulen. Eg er einig med deg om at elevar skriv og les meir no enn dei gjorde før i tida. Gjennom ulike blogger, facebook og nettforum får barn og unge utfalde seg og leike med språket. Dette meiner eg er viktig, og gir elevar ein konkret plass å skriva og bruke språket på. Eg vil seie at digitale medier er med på å understreke norskfagets relevans og bruksområder også utanfor klasserommet for unge mennesker. Her blir det også viktig å informere elevane om nettvett og korleis ein skal ferdas på internett på ein trygg måte.

  SvarSlett
 9. Er veldig enig i det som har blitt skrive tidligare. I tillegg er det ikkje alle elevane som har tilgang til digitale medier heime, dermed får barn fra mindre ressursterke hjem ein gylden mulegheit til å nytte seg av dette på skolen. Arbeidslivet i dag krev at ein bruker og har kjenskap til ulike digitale medier, derfor er det bra at elevane får ein tidleg innføring i bruken av det.

  SvarSlett
 10. Eg går på høgskulen i Sør-Trønderlag og skreiv ifjor ei eksamensoppgåve om bruk av digital storytelling i norskundervisninga. Mens jeg skreiv så synast eg det hørtes heilt framifrå ut korleis eksempelvis elevar med lese- og skrivevanskar kunne nytte seg av pc for å produsere sine eigne tekstar uten særskilte problem. Eg har sjølv erfart i praksis kor mykje dette hjelpemiddelet kan ha og seie for elevar med slike vanskar, eg kommer heilt sikkert til å nytte meg av digitale medier ofte når eg sjølv skal vere lærar. Som du seier så er digitale medier kome for og bli og eg synast det er viktig at bruk av pc og andre digitale medier blir introdusert så tidleg som mogeleg

  SvarSlett
 11. Eg synast det er topp at fleire brukar meir digitale verktøy i norskundervisninga i skulen i dag. Dette er noko som mest sannsynleg kjem til å bli brukt meir og meir i framtida, og det er difor viktig at elevane lærer mykje om det tidleg. For mange elevar kan dette også være ein motivasjon i faget, gjennom at slik læring ofte er meir varierande og kreativt laga, og at dei kan være med på å lage ein undervisning.

  Eg synast også det du seier om det å bruke dei tinga elevane sjølv møter av tekst i kvardagen som eit grunnlag for norskundervisninga er bra. Det finnes mange elevar som sjølv meiner at dei ikkje les noko, men i verkelegheita les dei masse gjennom tekneseriar, data, bloggar og liknande. Å setje fokus på at mange formar for lesing og skriving er bra, og det å få elevane til å sjå nye og fleire plattformar for dette, trur eg er motiverande for å lese og skrive viare.

  SvarSlett
 12. Det er fint å sjå at lærare tar i bruk digitale medium i undervisninga. Det er altfor mange lærarar som tviheld på den tradisjonelle klasseundervisninga, og nektar å utvikle seg i takt med resten av samfunnet. Eg meiner at det bør være eit eige fag på lærarhøgskulen for digitale verktøy og digitale medium.

  SvarSlett
 13. Synes det er bra med lærere som er positiv innstilt til bruk av digitale vekrtøy i norskundervisningen i skolen. Vi lever i et mediesamfunn, hvor en må ha en viss kompetanse med ulike digitale verktøy.

  Du skriver at elevene lærerer å bruke disse midlene som uttrykksform, noe jeg er helt enig i. Disse midlene er kommet for å bli og man kommer bort i dem en eller annen gang uansett. Derfor er det også bra om elever har forkunnskaper om dette fra skolen, slik at de vet hvordan de skal brukes, om nettvettregler osv.

  Om slike midler i norskundervisningen er dette en stor motivasjon for mange elever. Husker selv fra da jeg gikk på barneskolen, gleden vi hadde da vi fikk jobbe på data.

  SvarSlett
 14. Bruk av digitale media i undervisninga meinar eg er nyttig for å kunne skaffa seg viktig nyheitar og fagstoff i skolen. Det er svært enkelt å søke på internett for å få informasjon raskt, og difor svært effektivt. Noko av det unge les, kan vere relevant stoff som også kan brukast i undervisninga. Ein kan for eksempel nemne faglege tema som kan føre til ein debatt i klasserommet. Da får elevar arbeide på ein motiverande måte som kan gi nye erfaringar og kunnskapar. Dei har også muligheit til å delta i ulike diskusjonsforum ved å skrive sine eigne meiningar eller kommentarar til det som står på nettet. På den måten vil dei etter kvart lære å vere kritiske og kunne vurdere innhaldet i media. Når elevar les og skriv mykje, vil dei ubevisst eller bevisst uvikle sin lese og skrivekompetansen. Eg synast det er flott å høyre at lærarar brukar ulike typar av digitale hjelpemiddel, og særlig i fleire ulike fag enn bare norskfaget. På den måten kan lærarar få formidla fagstoff som ofte vil engasjera elevane.

  SvarSlett
 15. meinar at det er svært viktig å bruke digitale medier i skulen i dag fordi dette er ein stor del av elevanes kvardag. Eg trur det vil vere ein stor motivasjon for elevane om dei aktivt får bruke digitale medier i undervisninga på skulen, det vil hjelpe elevane til å kunne jobbe meir fokusert med faget. Eg meinar også at det er svært viktig å bruke digitale medier for å lære elevane kva dei kan brukast til og korleis dei kan og skal brukast. Unge i dag veks opp med data og internett og derfor meinar eg at det er svært viktig at elevane lærar om dette på skulen for at dei kan utnytte den flotte ressursen det er. Eg trur at ved å bruke det meir i kvardagen på skulen vil det vere med på å utvikle eit betre nettvett hos elevane og at det brukast som eit hjelpemiddel for å få betre utbytte av undervisninga.

  Maren

  SvarSlett
 16. Kjekt å lese så mange synspunkt om digitale medier i skolen. Tusen takk for kommentarer :)

  SvarSlett