mandag 26. januar 2009

Gruppeoppgave i samfunnsfag

I samfunnsfag holder elevene i Taf2 nå på med et gruppearbeid om politikk. I følge læreplanen skal elevene kunne identifisere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge, og argumentere for ulike politiske ståsteder. De skal også kunne gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge.

Jeg har delt elevene inn etter følgende tema:
Storting
Regjering
Fylkeskommune og kommune
Politiske parti
Organisasjoner

Elevene må selv komme frem til problemstillinger som er i tråd med læreplanmålene.

Prosjektet skal munne ut i både et skriftlig arbeid og en fremføring. Fremføringen blir vurdert etter følgende vurderingskriterier

1 kommentar: